Remissvar avseende meddelande från Europeiska kommissionen: ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden bland medborgarna

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.