Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare och i förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare, m.m.

Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.