Skolverkets remiss med förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.