Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljö vid utsläpp av radioaktiva ämnen från viss kärntekniska anläggningar

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. Föreskrifterna avses ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens nuvarande föreskrifter på området (SSMFS 2008:23). De föreslagna reglerna innehåller såväl redaktionella ändringar och förtydliganden som vissa nyheter i förhållande till nuvarande regler, exempelvis att kärntekniska anläggningar under avveckling ska omfattas av föreskrifterna. Andra nyheter är att det ska finnas en utredning som redovisar effekterna på miljön i närområdet från utsläpp av radioaktiva ämnen. Utredningen ska ses över vid behov och minst vart tionde år redovisas för Strålsäkerhetsmyndigheten. En ytterligare nyhet är ett krav på att ett avtal om samordning ska finnas mellan de tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet inom samma geografiskt avgränsade område.