Tullverkets allmänna råd till 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.