Yttrande över betänkandet Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46)

I betänkandet föreslås att en skattereduktion ska ges till mikroproducenter av förnybar el som har en säkring om högst 63 ampere. Skattereduktionen ska på ett ungefär motsvara elskatten och mervärdesskatten, vilket med 2013 års skattesatser skulle innebära ca 60 öre/kilowattimme. Högst 10 000 kilowattimmar/år ska kunna ge skattereduktion, vilket gör att en mikroproducent som mest kan få tillbaka ca 6 000 kr/år. Både privatpersoner och företag ska kunna få skattereduktion. Vidare förslås att skattskyldigheten för elskatt, i de situationer där elhandelsföretagen är skattskyldiga, ska tas över av elnätsföretagen. Därutöver föreslås, i syfte att minska de konkurrenssnedvridningar som nuvarande tolkning av regelverket gett upphov till, ändringar i energibeskattningen på så sätt att dagens generella skattefrihet för el från vindkraftverk som produceras av dem som inte yrkesmässigt levererar el slopas. Enligt utredningsdirektiven ska utredningen även ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering. Av betänkandet framgår dock att utredningen anser att ett debiteringssystem inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet och att ett sådant därför inte bör införas.