Yttrande över betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Betänkandet innehåller i huvudsak fyra olika förslag:

1.)     Utvidgad rätt för försäkringstagarna att överföra sitt sparkapital till annat försäkringsföretag (flytträtt).

2.)     Förbättrad överskottshantering i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag.

3.)     Ökad insyn och inflytande för försäkringstagare i livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst (företagsstyrning i hybridbolag).

4.)     Tydligare reglering av övergången till vinstutdelning (ombildning) i livförsäkringsföretag.

Syftet med förslagen är att förbättra skyddet för livförsäkringstagare och försäkrade på områden där nuvarande reglering anses ge ett för svagt konsumentskydd.