Yttrande över betänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler

Betänkandet innehåller förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med förslaget är att underlätta byggandet av bostäder. Enligt nuvarande bestämmelser kan kommuner i genomförandeavtal ställa krav avseende tekniska egenskaper på byggnader som går utöver vad som gäller enligt plan- och bygglagen. Skilda kommuner kan därför ställa olika krav om exempelvis byggnaders energianvändning, tillgänglighet m.m. Det förekommer också att kommuner ställer andra krav som bekostande av viss infrastruktur vid bostadsbyggande på privat mark utan att det finns lagstöd för sådana krav. Genom förslaget hindras kommuner från att ställa särkrav avseende tekniska egenskaper i genomförandeavtal som går utöver vad som gäller enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Bestämmelsen begränsas till att avse avtal med privat byggherre eller privat fastighetsägare. Vidare föreslås bestämmelse att kommuner genom avtal inte får ställa högre krav än vad som följer av plan- och bygglagen avseende plangenomförande (bekostande av gator m.m.) vid byggande på privat mark.