Yttrande över delbetänkandet Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar (SOU 2009:88)

I betänkandet föreslås ändringar i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. Vidare föreslås ändringar i Atomansvarighetsutredningens förslag till lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, införande av en ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor samt att lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling upphävs. Förslagen i betänkandet avser främst frågor avseende generationsskiften i det svenska kärnkraftsbeståndet och skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor. I sistnämnda hänseende föreslås att en anläggningsinnehavare ska ha ett obegränsat skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor samt ställa säkerhet upp till ett belopp som motsvarar 700 milj. euro. Innehavare av en kärnkraftsreaktor som är i drift ska därutöver vara skyldig att ställa säkerhet motsvarande 500 milj. euro för att för varje radiologisk olycka ersätta skadelidande, dock med en möjlighet för regeringen att begränsa säkerheten till lägst 80 milj. euro. Betänkandet innehåller vidare bestämmelser om en omfattande analys- och dokumentationsskyldighet för den som har tillstånd att inneha och driva en kärnteknisk anläggning eller som ansöker om en begränsning av skyldigheten att ställa säkerhet för skadeståndsansvar.