Yttrande över delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)

I betänkandet föreslås ändringar i socialavgiftslagen (2000:980) och i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Syftet med delbetänkandet är att belysa de svenska skattereglerna för forskning och utveckling (FoU) samt att lämna förslag på ökade skatteincitament inom området. Förslaget innebär att arbetsgivare i vissa fall ska få nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. I betänkandet föreslås en nedsättning med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 230 000 kronor per koncern och månad. Nedsättningen får emellertid inte medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften eller att nedsättning beviljas för personer som inte fyllt 26 år vid ingången av beskattningsåret.