Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) och förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag. Sammanfattningsvis framgår av remissen att förslagen går ut på att ändra reglerna om författningsreglerad avkastning, differentierade avskrivningstider (inklusive relaterade förändringar), hur avbrott från och med 12 timmar ska inkluderas och olika förslag kopplade till fastställande av intäktsram.

Det föreslås i remissen att avkastningen för elnätsföretagen även fortsättningsvis ska bestämmas med Weighted Average Cost of Capital (WACC-metoden). Istället för att bestämma avkastningen med prognoser, föreslås nu att flera av de ingående parametrarna stäms av med det verkliga utfallet efter tillsynsperioden. Dessa parametrar är riskfri ränta, skuldandel, kreditriskpremie, tillgångsbeta, inflation och skattesats. Denna metodik innebär att riskerna för över- eller underavkastning minskar för elnätsföretagen. Det presenteras också förslag på differentierade avskrivningstider för elnätsföretagens anläggningar. Detta innebär fler kategorier av anläggningar och att avskrivningstiderna bättre överensstämmer med anläggningarnas verkliga ekonomiska livslängd. Vidare presenteras ett författningsförslag som leder till bättre incitament i kvalitetsregleringen samt att elnätsföretag som inte i tid rapporterar in uppgifter som ska ligga till grund för fastställande av intäktsram föreslås få en förseningsavgift i stället för att föreläggas med vite.