Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag med en årlig balansomslutning som överstiger fem miljarder, i dagsläget 45 kreditinstitut. De föreslagna föreskrifterna ska ersätta Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:3) om rapportering av likviditetsrisk för kreditinstitut och värdepappersbolag. Förslaget syftar till att ge Finansinspektionen bättre möjligheter att bedöma företagens likviditetsrisker och hur dessa kan komma att påverka stabiliteten på finansmarknaden och innebär att berörda företag oftare och snabbare ska rapportera om sin likviditetssituation. Rapporteringskravet omfattar bl.a. likviditetsreservens storlek och sammansättning, förväntade framtida kassaflöden, förfall på egna remitterade värdepapper, bruttoskulden för företagets fem största långivare samt företagets skuld i form av säkerställda obligationer.