Yttrande över förslag om ändring ändring i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403)

Näringsdepartementets remiss innehåller en rapport från Energimarknadsinspektionen med förslag om ändring i ellagen (1997:857) och i naturgaslagen (2005:403). I rapporten föreslås att bl.a. att ett gasoch elnätsföretag åläggs ökad informationsskyldighet. Syftet med föreslagna lagändringar är att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.