Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Remissen innehåller förslag till ändring av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (2011:6), om energihushållning. Förslaget har sin grund i två separata regeringsuppdrag till Boverket; Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder och Uppdrag att se över och skärpa nivåerna för energihushållning. Under hösten 2013 gick ett förslag till ändringar i avsnitt 9 på remiss, det förslaget har nu reviderats och resulterat i en ny remiss. Regelrådet lämnade ett yttrande vid den tidigare remitteringen, vårt diarienummer N 2008:05/2013/392.

Det nu aktuella förslaget innebär att en generell skärpning av kraven på energihushållning med ca 10 procent görs för byggnadskategorierna flerbostadshus och lokaler. Byggnadskategorin bostäder delas in i två underkategorier, småhus och flerbostadshus. Vidare införs en fjärde klimatzon som omfattar kustlänen i södra Sverige inklusive Göteborg med närmast intilliggande kommuner. Effekten av klimatzon IV blir att kraven skärps med ytterligare 10 procent för alla byggnader i den nya zonen. Sammantaget innebär det en skärpning om ca 20 procent för flerbostadshus och lokaler inom den nya klimatzonen. Boverket förklarar införandet av klimatzon IV med att det finns en energieffektiviseringspotential i södra Sverige och klimatzon IV medför en bättre anpassning av kraven på byggnadens specifika energianvändning till de lokala klimatförutsättningarna i södra Sverige och kustlänen i den nuvarande klimatzon III. Enligt förslaget ska det av remissvar till tidigare delbetänkanden ha framgått att branschen uppfattar att det finns ett utrymme för att skärpa energikraven vid nybyggnad.