Yttrande över förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

I remissen föreslås bl.a. att det införs en skyldighet för fartygsägare, fartygstillståndshavare och ansvariga företrädare för vattenbruks- och fiskberedningsföretag att till Fiskeriverket lämna sådana uppgifter som anges i det nationella programmet om insamling av data inom fiskesektorn som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 199/2008.