Yttrande över förslag till ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Förslagen innebär att den generella rabatt som ges vid öppensjölotsning höjs från 30 till 40 procent för lotsbeställningar som görs ett dygn tidigare än vad som gäller i dagens system. Vidare innebär förslagen att resekostnader i samband med öppensjölotsning debiteras kunden enligt schablon i stället för som i dag då resekostnader utgår enligt bestämmelser i lokalt reseavtal för Sjöfartsverket. Syftet med ändringarna är att göra svenska lotstjänster mer konkurrenskraftiga samt att underlätta för ombud och redare att få en tydligare bild av vilka lotspriser som gäller.