Yttrande över förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) 2010

Förslaget innebär en sänkning av ersättningsnivåerna i den nu gällande riksprislistan som reglerar ersättningen per elev i fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Bakgrunden till denna sänkning är införandet av en ny beräkningsmodell som syftar till att jämställa villkoren för fristående och kommunala skolor.