Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Jordbruksverket föreslår vissa begränsningar i veterinärers förskrivningsrätt. Enligt förslaget ska veterinärer inte få förskriva medicin som innehåller substanser som utgör enda möjliga behandling vid sjukdom med resistenta bakterier hos människor. Vidare föreslås att behandling med tredje och fjärde generationens cefalosporiner samt kinoloner endast får inledas efter det att en mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning visat att verksamt alternativ saknas. Syftet med de föreslagna ändringarna är att antibiotika ska förskrivas och användas på ett ansvarsfullt sätt. Ett genomförande av förslaget förväntas leda till att användningen av antibiotika till djur minskar och i förlängningen hindra fortsatt spridning av bakterier som är resistenta mot antibiotika.