Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

I remissen föreslås både sakliga och redaktionella ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Ändringarna reglerar bl.a. tidpunkter för inlämnande av ansökan och kompletteringar, krav på ansökans innehåll, krav på växtodlingsplaner i samband med ansökan om utbetalning av kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar samt förlängning av åtagande, dvs. möjligheten att få utnyttja tilldelat stöd under längre tid än vad som angetts i stödbeslutet. Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att kravet på att foga en växtodlingsplan till ansökan om utbetalning för miljöskyddsåtgärder medför administrativa kostnader på omkring 110 000 kronor för berörda företag. Detta krav har införts med anledning av de synpunkter som framförts från EU-kommissionen efter dess granskning av hanteringen av stöd och miljöersättningar inom ramen för landsbygdsprogrammet. Vidare föreslås bl.a. att stödmottagaren måste inge en ansökan till Jordbruksverket för att få möjlighet att utnyttja den föreslagna möjligheten till förlängning av stödåtagandet. De totala administrativa kostnaderna till följd av en sådan ansökan anges uppgå till omkring 570 000 kronor.