Yttrande över förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är ett öppenvårdsapotek skyldigt att byta ut ett förskrivet receptbelagt läkemedel mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Denna utbytbarhet gäller endast läkemedel inom läkemedelsförmånen, dvs. som omfattas av det s.k. högkostnadsskyddet. När utbyte sker måste apoteket upplysa patienten om detta och om dennes rätt att mot betalning av mellanskillnaden få det förskrivna läkemedlet. Patienten kan också få ett annat utbytbart läkemedel men måste då betala hela kostnaden själv. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar en gång i månaden vilket läkemedel som ska vara det billigaste.