Yttrande över förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Regelrådet ifrågasätter om föreskrifter av den ytterst detaljerade karaktär som föreslås går att tillämpa i praktiken. Enligt Regelrådets uppfattning kommer föreskrifterna med all sannolikhet att leda till ökade administrativa kostnader för företagen. Regelrådet avstyrker därför förslaget.

 Konsekvensutredning ger ingen tydlig bild av hur de föreslagna föreskrifterna påverkar företagen.  Utan tvivel blir dock ett redan komplicerat regelverk genom införandet av särskilda definitioner av och ersättningar för betesmark och slåtterängar än mer svåröverskådligt.  Effekterna av detta borde ha belysts mer utförligt i konsekvensutredningen.