Yttrande över förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden, föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker samt föreskrifter om ändring i föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet.

Myndigheten har tagit fram förslag på ändringar av ovan nämnda föreskrifter. Genom dessa ändringar implementeras Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/431 av den 9 mars 2022 om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (härefter direktivet). Implementeringen innebär sänkning av befintliga yrkeshygieniska gränsvärden för akrylnitril, bensen och nickelföreningar.

Utöver dessa sänkta gränsvärden i direktivet revideras ett indikativt gränsvärde för ämnet DMF (dimetylformamid) som återfinns i direktiv 2009/161/EU[1] till samma nivå som det bindande DNEL (derived no-effect level) -värdet, som anger hälsofarligheten och som finns i Reach-förordningen. Det bedöms underlätta för arbetsgivarna att det är samma nivå på gränsvärdet både i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och i Reach-förordningen.

I samband med revideringen av gränsvärdena för nickelföreningar kommer de specifika gränsvärdena för nickelkarbonyl och trinickeldisulfid, som finns i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, att strykas då de kommer att omfattas av gränsvärdet för nickelföreningar. Vidare kommer metalliskt nickel byta fraktion så att allt nickel mäts på samma sätt.

Implementeringen innebär även att de krav som har gällt för carcinogena och mutagena ämnen nu även gäller för reproduktionsstörande ämnen. De flesta av de krav som tillkommer finns redan i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Två av kraven saknas i svensk lagstiftning och behöver därför föras in i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker respektive medicinska kontroller i arbetslivet. Vidare innebär direktivet att arbetsgivare som har arbetstagare som exponeras för ohälsosamma nivåer av reproduktionsstörande ämnen kommer behöva föra register över dessa arbetstagare.

[1] Kommissionens direktiv 2009/161/EU av den 17 december 2009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG

Det bakomliggande förslaget

Förslag