Yttrande över förslag till förordning om behörigheter för sjöpersonal och till ändringar i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Förslagen föranleds av 2010 års ändringar i STCW-konventionen (1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning). Ändringarna, som Sverige är förpliktigat att genomföra, hänger samman med att fartygens alltmer avancerade tekniska konstruktion och utrustning försvagat konventionen och att ytterligare behov av utbildning i säkerhet och sjöfartsskydd därför ansetts nödvändig. Ett annat, mera övergripande skäl, har varit att förenkla det administrativa förfarandet för alla inblandade. Förutom ändringar i utbildningskraven för sjöpersonal avser förslagen nya hälsokrav och ändrade vilotider. Den föreslagna förordningen om behörigheter för sjöpersonal avses ersätta en äldre förordning på området (2007:237).