Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Förslaget syftar till att förhindra att kastrering av smågrisar görs utan föregående bedövning. Ändringarna innebär att en veterinär fortsättningsvis får förskriva läkemedel för lokalbedövning för villkorad läkemedelsanvändning vid kastrering av smågrisar. Detta förutsätter att den person som ska använda läkemedlet har genomgått en godkänd kurs, att veterinären väl känner till djurhållningen i grisbesättningen samt att förskrivningen sker med hänsyn till djurhälsa och djurskydd i grisbesättningen. Veterinären är vid sådan förskrivning skyldig att iaktta vissa krav på information och dokumentation.