Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

Förslaget till föreskrifter innehåller bestämmelser som styr den veterinära användningen av läkemedel och anges vara en följd av den nya lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Genom förslaget sammanförs samtliga nu gällande myndighetsföreskriter som rör läkemedel i en och samma författning samtidigt som reglerna får en tydligare och enklare utformning. Nuvarande regler har i stor utsträckning förts in i förslaget oförändrade i sak men med en del språkliga förändringar.