Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

Enligt de föreslagna föreskrifterna ska utvalda näringsidkare lämna uppgifter avseende innehav av svin, får och fjäderfä. Uppgifterna om svin och får är krav enligt EU-rätten (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008) medan uppgifterna om fjäderfä ska användas till nationell officiell statistik. Omkring 7 000 av de omkring 70 000 jordbrukare som ingår i Lantbruksregistret kommer att omfattas av undersökningen.