Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Ändringen avser förlängning av åtagande för vissa miljöersättningar och förlängning av åtagande för hotade husdjursraser till och med 2014. De föreslagna reglerna anger när ansökan senast ska lämnas in, vad ansökan ska omfatta, ansökans innehåll och när kompletteringar senast ska ske.

Förslaget är föranlett av att införandet av nya miljöersättningar skjuts till 2015 vilket innebär att lantbrukare som har ett åtagande för miljöersättningar med slutår 2013 inte har något åtagande för 2014. För att lantbrukarna ska kunna få ersättning även för 2014 och att marken sköts enligt villkoren för miljöersättningar måste deras nuvarande åtagande förlängas med ett extra år innan de kan gå in i ett nytt åtagande från och med 2015. För att kunna få förlängning för år 2014 behöver en ansökan göras.