Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Timmätning för aktiva elkonsumenter

Promemorian innehåller förslag till ändringar i ellagen (1997:857) så att aktiva elkonsumenter ges en möjlighet att välja att få sin elförbrukning timmätt utan att debiteras merkostnaden för detta. Förslaget är en del av ett antal åtgärder som regeringen redovisade i propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153). Enligt nuvarande regler har en elanvändare inte möjlighet att få sin elförbrukning timmätt annat än om denne själv betalar merkostnaden för mätning, rapportering och om det behövs, installation av mätare. Genom timmätning ökar möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning. I dag mäts elförbrukningen för majoriteten av hushållen månadsvis. De företag som berörs av förslaget är elnät- och elhandelsföretag.