Yttrande över promemorian Bevakning ombord på svenska fartyg (Ds 2012:15)

I promemorian föreslås en ny lag om bevakning ombord på svenska fartyg. Enligt lagen kan en redare på ansökan få tillstånd till bevakning i syfte att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Tillståndet, som kan innefatta en rätt för säkerhetspersonal att ha vapen ombord, gäller endast fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd och befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bakgrunden till förslagen är den ökade omfattningen och brutaliseringen av piratverksamheten i framförallt Adenviken och vattnen utanför Somalias kust.