Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift, m.m.

I remissen föreslås ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift (förslag 1), i Sjöfartsverkets förskrifter (SJÖFS 2012:3) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (förslag 2) samt i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:3) om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning (förslag 3). Förslagen åtföljs av tre konsekvensutredningar. 

Enligt nu gällande regler kan fartyg som erhållit Sjöfartsverkets certifikat om kväveoxidreduktion få nedsättning av den på bruttodräktigheten baserade farledsavgiften om utsläppet av kväveoxid understiger 10 g/kWh. I förslag 1 föreskrivs att nedsättningen bara ska medges om utsläppet är mindre än 6 g/kWh. Vidare föreslås en höjning av den maximala farledsavgiften för såväl fartyg med certifikat om kväveoxidreduktion vars utsläpp understiger 6 g/kWh som andra fartyg. Förslaget innebär bl.a. att maxbeloppet kommer att höjas till 81 600 kr för oljetankfartyg och till 54 100 kr för övriga fartyg vilket motsvarar en ökning med sex procent. I fråga om den del av farledsavgiften som beräknas på fartygets last föreslås en höjning från 80 öre till 1 kr per ton last, dvs. en höjning med 25 procent, såvitt gäller s.k. lågvärdig last i bulk. 

I förslag 2 föreslås en höjning av avgifter för lotsning av fartyg till 3 515 kr första timmen och därefter till 632 kr för varje påbörjad halvtimme. Höjningarna uppgår till fem procent jämfört med gällande avgifter. 

Förslag 3 avser en höjning av taxan för isbrytning. Den nya taxan varierar mellan 5 350 kr till 21 100 kr exkl. moms per påbörjad timme beroende på isbrytarens effektiva maskinstyrka och innebär en höjning med två procent jämfört med gällande avgifter.