Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om höjda avgifter för lotsning och att en avisering av behovet av lots ska göras elektroniskt. Syftet är att i ökad grad täcka de kostnader som verket har för lotsningsverksamheten.