Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (SKOLFS 2011:142)

I de rubricerade författningarna finns bestämmelser om skyldighet för huvudmän inom skolväsendet att lämna uppgifter. I remissen föreslås ändringar i dessa föreskrifter beträffande betyg och provresultat, stödåtgärder för elever och uppgifter om anordnare i vuxenutbildningen. Förslaget innehåller också förändringar beträffande vissa definitioner. Ändringarna föranleds av nya bestämmelser i skollagen (2010:800) och i förordningen (2011:1108) om kommunal vuxenutbildning. 

Beträffande uppgifter om anordnare i vuxenutbildningen är det kommun eller landsting i egenskap av huvudman som är ansvarig för rapporteringen. När det gäller betygsrapporteringen är däremot alla skolor med förskoleklass, grundskola, sameskola och specialskola berörda. Totalt berörs ungefär 2 700 kommunala skolor och 620 friskolor av förslaget. De föreslagna kraven på betygsrapportering avser betyg och provresultat i SO- och NO-ämnen i årskurs 6, provresultat i SO-ämnen i årskurs 9 och stödåtgärder för elever i förskoleklass och grundskola.