Yttrande över slutbetänkandet Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form (SOU 2011:18)

I det remitterade slutbetänkandet föreslås ändringar i miljöbalken (1998:808), lagen (2010:923) om mark och miljödomstolar, arbetsmiljölagen (1977:1160), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vidare föreslås en ny lag om kärnämneskontroll m.m., om offentlig insyn på strålsäkerhetsområdet samt en ny förordning om verksamhet med strålning. Huvudsyftet med förslaget är att samordna regleringen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet. Detta föreslås ske genom att kärntekniklagen och strålskyddslagen upphör att gälla och att den verksamhet som nu regleras i dessa två lagar i sin helhet samordnas i miljöbalken. Förslaget innefattar vidare nya och ändrade regler rörande bl.a. regeringens prövning av kärntekniska anläggningar, processen kring mindre komplicerade tillståndsärenden, verksamhetsutövares skyldighet att elektroniskt överföra driftdata till tillsynsmyndigheten och om klassificering och märkning av laser. I den upprättade konsekvensutredningen anges att samordningen av regelverket inom kärnteknik- och strålskyddsområdet medför att dubbelprövning försvinner och att lagstiftningen blir tydligare för företag och myndigheter när tre olika regelverk sammanförs i en och samma författning. Det anges vidare att förslaget leder till kortare beslutsprocesser i mindre komplicerade tillståndsärenden och att nya administrativa krav för berörda företag införs.