Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Förslaget innehåller nya regler för kaniner avsedda för produktion av kött, päls eller ull samt avel.
De nya reglerna tar bland annat upp hur kaniner ska skötas, hur avel ska ske, samt hur förvaringsutrymmen för kaniner ska vara utrustade. För det fall att en kaninproducent håller avelshonor, ska det finnas en bolåda av tillräcklig storlek för kaninhonan och dess ungar. Likaså ska det finnas en hylla som kaninerna kan sitta på och under. Hyllan ska vara så stor att samtliga de kaniner som hålls tillsammans ska kunna få plats.

Tidigare har ett detaljerat regelverk saknats. De föreslagna reglerna uppges leda till ett bättre djurskydd samt att det blir tydligt för alla berörda vad som gäller.