Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret samt förslag till ändring i dessa föreskrifter och i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dessa avses i allt väsentligt ersätta Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de flesta reglerna i VVFS 2001:118 överförs i oförändrat skick till de nya föreskrifterna och att det givetvis inte innebär någon förändring av gällande rätt. En konsekvensutredning av dessa regler har därför ansetts obehövlig. De delar av de föreslagna föreskrifterna som behandlats i konsekvensutredningen avser främst redaktionella ändringar.