Yttrande över Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

För den planerade satsningen Lärarlyftet II har under 2011avsatts totalt 826 milj. kr. Syftet är att erbjuda anställda lärare utbildning som gör dem behöriga för all den undervisning de bedriver. Ytterligare medel är beräknade för åren 2012 – 2014. Mot denna bakgrund föreslås i remissen att förordningen (2007:222) kompletteras med regler om statsbidrag för fortbildning av lärare som saknar föreskriven behörighet och att det i förordningen (2007:223) införs regler att universitet och högskolor får anordna uppdragsutbildning för fortbildning av sådana lärare. Statsbidragen kan efter ansökan lämnas till de huvudmän inom skolväsendet vars lärare deltar i fortbildningen. Under förutsättning att huvudmannen betalar 80 % av den enskilde lärarens lönekostnad under utbildningstiden kan staten ersätta 70 % av detta belopp.