Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

I promemorian föreslås ändring i skollagen (2010:800), i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan, i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, i gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd. Promemorian berör främst åtgärder för elever med behov av särskilt stöd. Det övergripande uppdraget innebär att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.