Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företagens administrativa kostnader. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.