Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kreditriskhantering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Det anges att föreskrifterna innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Där finns också bestämmelser om hur företagen ska utföra kreditprövningar. Dessa regler anges inte omfatta krediter som lämnas till konsumenter, med undantag för bostadskrediter. Slutligen finns regler om hur företag ska hantera krediter till en jävskrets.