Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompetensbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar. Förslaget avser att anpassa bestämmelserna rörande ekologisk eller kretsloppsinriktad produktion och reglerna kring miljöersättning och tvärvillkor till EU-lagstiftningen. Förslaget avser vidare att minska kväveläckaget genom att utöka antalet ersättningsberättigande fånggrödor och att utforma de aktuella föreskrifterna så att de överensstämmer med kommande lagstiftning vad gäller ersättningsberättigande miljöskyddsåtgärder. De föreslagna ändringarna innebär att lantbrukare som vill bedriva en certifierad ekologisk eller kretsloppsinriktad produktion måste utfodra även grisar och fjäderfä med 100 procent ekologiskt foder samt att miljöersättning för skyddszoner mellan åkermark och vattenområde inte utbetalas för de år då växtskyddsmedel som omfattas av krav på skyddszon används på den intilliggande åkermarken. För de år som besprutning görs med aktuella växtskyddsmedel måste lantbrukaren dra tillbaka sin ansökan om miljöersättning för skyddszonen. Vidare föreslås att rättika godkänns som ersättningsberättigande fånggröda inom vissa län i södra Sverige samt att reglerna om funktionstest av lantbruksspruta slopas fr.o.m. stödåret 2012.